Filter publicaties op thema:

Geen publicaties gevonden

Binnen dit thema zijn er geen publicaties gevonden

Handreikingen voor een weerbare gemeente

Dit document beschrijft concrete handreikingen voor gemeenten die met het thema weerbaarheid in hun organisatie aan de slag willen.

Digitaal perspectief politie

Dit rapport beschrijft acht digitale projecten binnen de Gebiedsgebonden Politie, inclusief succesfactoren en aandachtspunten.

Evaluatie Districtelijk Ondermijningsteam Gelderland-Midden

Uit een evaluatie van het Districtelijk Ondermijningsteam Gelderland-Midden komt veel waardering van dit team naar voren. Naast veel sterke punten, zijn ook enkele verbeterpunten genoemd.

Meer dan een vinkje: een onderzoek naar het melden en registreren van agressie en geweld

Op verzoek van het ministerie van BZK brachten wij in beeld wat de overheid kan inzetten om ambtenaren te stimuleren om agressie en geweld van burgers te melden en registreren.

Kennis en expertise ondermijnende criminaliteit Gelderland

Voor de provincie Gelderland onderzochten wij hoe kennis en expertise over de aanpak van ondermijnende criminaliteit op dit moment gedeeld wordt en wat hierin verbetermogelijkheden zijn.

Q en A: de inzet van de Wet Bibob bij gemeenten

Dit document bevat vragen en antwoorden over de inzet van de Wet Bibob bij gemeenten. Het gaat om praktische kennis uit de Leerkring Weerbaar Bestuur.

Meldingsbereidheid ondermijnende criminaliteit

In dit onderzoeksproject onderzochten we de meldingsbereidheid van ondermijnende criminaliteit en welke interventies bijdragen aan het vergroten van deze bereidheid.

Integriteitstoetsing transformatiegebieden

Op verzoek van RIEC Amsterdam-Amstelland onderzochten wij hoe integriteitstoetsing het beste ingezet kan worden in transformatiegebieden.

Evaluatie IVP gemeente Amersfoort

Deze evaluatie laat zien hoe de gemeente Amersfoort in de periode 2020-2022 het Integrale Veiligheidsprogramma heeft uitgevoerd.

Rolneming provincie Noord-Brabant ondermijning

Met Mehlbaum Onderzoek voerden we een reflectie uit naar de rolneming van de provincie Noord-Brabant in het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

Poortwachtersfunctie Amsterdamse makelaars

Op verzoek van het RIEC-Amstelland en de MVA onderzochten we de wijze waarop Amsterdamse makelaars omgaan met het screenen op en melden van criminaliteit, zoals witwassen.

Jongeren en georganiseerde drugscriminaliteit regio Den Haag

Met bureaus Beke en Bervoets onderzochten we de aard, omvang en voedingsbodem van de betrokkenheid van jongeren in de georganiseerde drugscriminaliteit.

Lokaal weerbaar tegen ondermijnende processen

Op verzoek van het ministerie van BZK schreven wij lessen uit de praktijk op waarmee een gemeente de eigen weerbaarheid kan vergroten.

Drugscriminaliteit Utrecht 2021

Dit geïntegreerde beeld beschrijft de stand van zaken van drugscriminaliteit in Utrecht: welke vormen komen voor, wat is de voedingsbodem en waar vindt deze criminaliteit vooral plaats?

Weten doen en leren

We hebben - in samenwerking met Bureau Bervoets - middels proeftuinen in vier politieteams onderzocht hoe een meer gebiedsgerichte opsporing (GGO) mogelijk is.

Meldingsbereidheid drugsproductielocaties

Samen met Mehlbaum Onderzoek voerden wij een onderzoek uit naar de meldingsbereidheid van drugsproductielocaties in de gemeente Zaanstad.

Openbare orde en veiligheid bespiegelingen Covid-19 lokaal

In dit document behandelen we de effecten van de coronacrisis op de openbare orde en veiligheid op lokaal niveau.

Zicht en greep

De Kenniswerkplaats Veiligheid Veerkracht ontving subsidie van het Ministerie van BZK voor onderzoek ten behoeve van gemeenten in het kader van het programma Weerbaar bestuur. De overkoepelende bevindingen staan in deze notitie opgetekend.

Evalueren in complexiteit

Evalueren van beleid gericht op complexe maatschappelijke vraagstukken is niet goed mogelijk met een klassieke evaluatiemethode. Dit artikel licht toe dat een realistische evaluatiemethode zich hier juist wel goed voor leent.

Weerbare gemeente

Op verzoek van het ministerie van BZK onderzochten wij in vijf gemeenten de aard, omvang en aanpak van intimidatie, bedreiging en omkoping. In dit rapport staan de overkoepelende bevindingen.

Rapportage evaluatie van de expeditie ondermijning

Op verzoek van de Wethoudersvereniging en Verbeterforum evalueerde ik de zogenaamde expeditie ondermijning. In dit rapport beschrijf ik de bevindingen.

De mogelijkheden van de inzet van Virtual Reality binnen Veiligheidshuizen

Op verzoek van Mellink Veiligheid voerde ik een actieonderzoek uit naar de inzet van VR binnen Veiligheidshuizen. In dit rapport licht ik toe hoe de inzet tot een verbeterde ketensamenwerking leidt.

Ondermijnende criminaliteit en de meldingsbereidheid van burgers

Op verzoek van de Taskforce Brabant-Zeeland onderzocht ik in welke mate men bereid is tot het melden van ondermijnende criminaliteit en welke factoren deze bereidheid beïnvloeden. Dit onderzoek vond plaats in drie buurten in Brabant-Zeeland.

Onderzoekinstrument zicht op radicalisering

Binnen het platform KIS ontwikkelden we een instrument om de voedingsbodem voor radicalisering onder jongeren in kaart te brengen. Dit rapport beschrijft de evaluatie van de enquête onder jongeren, hoofdbestanddeel van dit instrument.

Voedingsbodems voor radicalisering in Zwolle

Het door ons ontwikkelde instrument om de voedingsbodem voor radicalisering af te nemen is afgenomen bij de gemeente Zwolle. Dit rapport laat zien dat bijna twee op de tien bevraagde autochtone jongeren negatief is over vluchtelingen en migrantengroepen.

Vertrouwen in een rechtvaardige behandeling door de politie

De analyse van een grootschalige enquête onder jongeren laat zien dat jongeren met een migratieachtergrond en jongeren die opgegroeid zijn in een kwetsbare wijk beduidend minder vertrouwen in de politie hebben.

Vertrouwen van jongeren in instituties

Onderzoek naar het vertrouwen van jongeren in verschillende instituties dat jongeren relatief weinig vertrouwen in de politiek hebben en relatief veel in het onderwijs. Het rapport gaat hierop in en geeft enkele aanbevelingen.

Samenwerken met sleutelfiguren bij het tegengaan van radicalisering

In de gemeenten Nijmegen, Culemborg en Zaltbommel is onderzocht hoe er op dit moment wordt samengewerkt met sleutelfiguren bij het tegengaan van radicalisering. In dit rapport geven we een overkoepelend beeld van de naar voren gekomen (verbeter)punten,...

Een veilige toekomst in Culemborg

De gemeente Culemborg wilde graag een onderzoek naar de oorzaak en mogelijke aanpak van autobranden in de gemeente. Op basis van interviews en een conferentie schreven wij een rapport met een analyse over en aanbevelingen voor dit probleem.

Verbonden veerkracht: Luisteren, ontmoeten en aanspreken voor een veiliger Zeist

De gemeente Zeist wilde graag met al haar partners meer veiligheid in wijken en buurten stimuleren. Via een verdiepende blik in de cijfers, gesprekken met buurtbewoners en betrokken professionals werkten wij naar gezamenlijk handelingsperspectief.

Vervolgevaluatie sociale veiligheid op en rond het spoor

Op verzoek van het WODC voerden wij een evaluatie uit van de extra en versnelde maatregelen om de sociale veiligheid op en rondom het spoor te verbeteren. In dit onderzoek maakten wij gebruik van de realistische evaluatiemethodiek.

Zicht op radicalisering

Binnen het platform KIS ontwikkelden we een instrument om de voedingsbodem voor radicalisering onder jongeren in kaart te brengen. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en de inhoud van dit instrument.

Boze Burgers

Binnen het platform KIS onderzochten we de zogenaamde ‘boze burger’. In hoeverre bestaat deze, wat ligt hieraan ten grondslag én wat is er aan te doen?

Innovatie in de dienstverlening

In deze notitie gaan we in op ontwikkelingen in de samenleving en hoe de dienstverlening van de politie daarop kan worden afgestemd, meer in het bijzonder in de buitengebieden.

Impulsen tegen ondermijning

Op verzoek van de Taskforce Brabant-Zeeland voerden wij een onderzoek uit naar de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit rapport bevat de onderzoeksbevindingen.

Naar een signaleringsinstrument voor de voedingsbodem voor radicalisering in wijken

Binnen het platform KIS ontwikkelden we een instrument om de voedingsbodem voor radicalisering onder jongeren in kaart te brengen.

Versterken positie jongeren van Somalische herkomst

Binnen het platform KIS ontwikkelden we een instrument om de voedingsbodem voor radicalisering onder jongeren in kaart te brengen. Met dit in ontwikkeling zijnde instrument onderzochten wij de voedingsbodem voor radicalisering van Somalische jongeren.

Ongewenste aandacht voor vrouwen in de buurt

Op verzoek van de Directie Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Amsterdam bracht ik de mate van ongewenste aandacht voor vrouwen in de buurt in een korte notitie in kaart.

Vertrouwen van burgers in de Amsterdamse politie

Gezamenlijk onderzoek van de Leerstoel Veiligheid en Burgerschap van de VU, O+S van de gemeente Amsterdam en de politie Amsterdam-Amstelland laat zien dat een juiste bejegening van burgers de sleutel is naar meer vertrouwen in de politie.

Many disorderly youths, few serious incidents

Dit Engelstalig artikel beschrijft de bevindingen uit een interactieonderzoek tussen burgers en politie in Amsterdam. Escalatie in dit contact bleek maar sporadisch voor te komen.

Monitor sociale veiligheid openbaar vervoer

Op verzoek van de Directie Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Amsterdam ontwikkelde ik de zogenaamde MSVOV, de monitor sociale veiligheid openbaar vervoer. Deze rapportage betreft één van de afnames van deze jaarlijkse monitor.

Spanningen in Amsterdamse buurten 2013

Op verzoek van de Directie Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Amsterdam ontwikkelde ik de zogenaamde spanningenindex, die periodiek inzicht verschaft in de ervaren spanningen tussen bevolkingsgroepen.

Behalve vijandige jongeren en taalbarrières weinig problemen

In dit rapport (Anders Kijken) bevindt zich ons hoofdstuk met bevindingen uit een interactieonderzoek tussen burgers en politie in Amsterdam. Escalatie in dit contact bleek maar sporadisch voor te komen.

Signaleren en tegengaan van spanningen in buurten

We voerden een grootschalig onderzoek uit naar spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdam. In 2012 bleek met name overlast te polariseren, religie speelde bij spanningen nauwelijks een rol.

Jeugdcriminaliteit en risicofactoren

Werkzaam bij O+S Amsterdam ontwikkelde ik een jeugdcriminaliteitindex en risicofactorenindex waarmee ik elk kwartaal inzicht gaf in de mate van de jeugdcriminaliteit en de risicofactoren die daaraan ten grondslag lagen.

Vrijheidsbeleving van Amsterdammers

Op basis van literatuur, expertinterviews en gesprekken met bewoners hebben wij tien inhoudelijke dimensies van vrijheid onderscheiden op drie verschillende hoofdelementen in Amsterdam: basisvrijheid, vrijheid en de overheid en vrijheid en de burger(s).

Samenleven met verschillen

We voerden een grootschalig onderzoek uit naar spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdam. Bijgevoegd rapport beschrijft de mate van bevolkingsgroepen en de oorzaken hiervan.

Versnipperde regie. De positie van de gemeente in een lokaal veiligheidsnetwerk

In hoeverre kan de gemeente de eis waarmaken dat zij de regie over lokale veiligheid moet voeren? Deze vraag staat centraal in dit artikel, waarin een grootstedelijk veiligheidsnetwerk ter bestrijding van alcohol- en drugsoverlast is onderzocht.

Veiligheidsnetwerk drugs- en drankoverlast in Oost-Watergraafsmeer

In dit onderzoek is nagegaan hoe het netwerk van organisaties dat zich bezighoudt met de bestrijding van drugs- en drankoverlast in Oost-Watergraafsmeer eruit ziet. Een sociale netwerkanalyse is toegepast om hier inzicht in te verkrijgen.

De ontwikkeling van jongeren die deelnemen aan het 8 tot 8 traject

In de gemeente Amsterdam werd in 2010 het zogenaamde 8 tot 8 traject ingezet, met als hoofddoel bij risicojongeren de ontwikkeling van een criminele carrière te voorkomen door hen van 8 tot 8 te volgen en begeleiden.

Sociale netwerken en jeugdcriminaliteit

In this article the influence of five different social networks of children on their criminal behavior is examined: the network of kids at school, of friends in the neigborhood, of siblings (of similar young age), of friends at the sports club, and...

Solosurveillance kosten en baten

Op verzoek van Politie en Wetenschap voerden wij een evaluatie uit van de zogenaamde solosurveillance. In het rapport gaan in op de kosten en baten.

Positie en expertise van de allochtone politiemedewerker

Op verzoek van Politie en Wetenschap onderzochten wij de meerwaarde en discriminatie van agenten met een migratieachtergrond. Het rapport beschrijft de bevindingen en geeft aanbevelingen.

Handhaving en naleving van de coffeeshopregels in 2004

Op verzoek van het WODC voerden wij onderzoek uit naar de naleving van de zogenaamde AHOJ-G regels door coffeeshops. Wij bevroegen hiertoe klanten, omwonenden en de coffeeshopeigenaar. Ook voerden we observaties uit.

Criminele jongeren aan het woord over vrienden, normen en waarden en de politie

Op verzoek van Politie en Wetenschap voerden we onderzoek uit naar de oorzaken van jeugdcriminaliteit. Zowel een grootschalig kwantitatief onderzoek, als een kwalitatief onderzoek.

Van je vrienden moet je het hebben

Deze eerste meting van een longitudinale studie naar jeugdcriminaliteit laat zien dat sociale netwerken boven verwachting goed in staat blijken het criminele gedrag van twaalfjarige scholieren te verklaren.

Geweld tegen de brandweer

Op verzoek van het WODC onderzochten we in hoeverre geweld tegen brandweerpersoneel voorkomt.

Rekrutering voor de Jihad

Op verzoek van de gemeente Amsterdam hebben we een verkennende studie uitgevoerd naar moslimradicalisme aan de hand van literatuur, internet en gesprekken met deskundigen.

Niet openbaar

 • 2017
  Van pionieren naar staande praktijk. Tussenevaluatie Tilburgse aanpak ondermijnende criminaliteit
  Mehlbaum S., Boutellier H., en Broekhuizen J.
  Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • 2017
  Vatbaarheid en aantrekkingskracht voor radicalisering in Delft. Deel II: Preventief handelingskader voor de toekomst
  Broekhuizen, J., Meijer, R., & Kapel, M.
  Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • 2017
  Vatbaarheid voor en aantrekkingskracht voor radicalisering in Delft. Deel I: Probleemanalyse
  Meijer, R., Broekhuizen, J., Rodenburg, H. & Kapel, M.
  Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • 2017
  Wat brengt ruim baan te weeg bij de reclassering? Resultaten enquête onder reclasseringswerkers en hun leidinggevenden bij de 3RO
  Broekhuizen, J. & Lünnemann, K.
  Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht /Verwey-Jonker Instituut
 • 2017
  Ruim Baan voor Betekenisvol Reclasseren. Van systeemgestuurd naar inhoudgestuurd
  Lünnemann K., Bosker J., Van Dijk, M., Doornebal M. en Broekhuizen J.
  Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht /Verwey-Jonker Instituut
 • 2015
  Evaluatie DNA-spray
  Broekhuizen J. & Boers J.
  Amsterdam: Dienst Onderzoek en Statistiek
 • 2015
  Daar doen we het voor! Opbrengsten van verslavingsreclassering. Derde meting
  Broekhuizen J. en Van Wonderen R.
  Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • 2015
  Daar doen we het voor! Opbrengsten van verslavingsreclassering. Tweede meting
  Broekhuizen J. en Van Wonderen R.
  Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • 2013
  Evaluatie verwijderingsbevelen
  Broekhuizen J. & Boers J.
  Amsterdam: Dienst Onderzoek en Statistiek
 • 2011
  Evaluatie verwijderingsbevelen
  Broekhuizen J. & Boers J.
  Amsterdam: Dienst Onderzoek en Statistiek
 • 2010
  Evaluatie Buurt Praktijk Team, Amsterdam-Noord
  Broekhuizen J. & Boers J.
  Amsterdam: Dienst Onderzoek en Statistiek

Opdrachtgevers & partners