In hoeverre kan de gemeente de eis waarmaken dat zij de regie over lokale veiligheid moet voeren? Deze vraag staat centraal in dit artikel, waarin een grootstedelijk veiligheidsnetwerk ter bestrijding van alcohol- en drugsoverlast is onderzocht. Onze resultaten zijn ambivalent. Hoewel de regievoering door de gemeente – in casu het stadsdeel – over het algemeen als opportuun wordt beoordeeld, geven partners aan niet onverdeeld tevreden te zijn over het functioneren van de gemeente. Dit hangt samen met de observatie dat het alledaagse circuit van de werkvloer een geschikt terrein is voor informele contacten en beïnvloeding – een terrein waarop het stadsdeel niet goed thuis is. De politie en de GGD, met veel kennis en kunde over (de aanpak van) specifieke veiligheidsproblemen, zijn dat wel. Naast het stadsdeel bezetten dus ook deze partijen prominente plekken binnen het onderzochte veiligheidsnetwerk. Dit leidt tot een versnipperde regie.


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Ronald van Steden & Hans Boutellier


2010


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners