De huidige verkenning van een signaleringsinstrument voor de voedingsbodem voor radicalisering in wijken focust zich op: 

1. Na te gaan of er behoefte is aan een instrument dat op wijkniveau (trends in) de voedingsbodem voor radicalisering onder jongeren meet. 

2. Na te gaan hoe een dergelijk instrument eruit zou kunnen zien. Welke factoren vormen gezamenlijk de voedingsbodem voor radicalisering bij jongeren? Moet het instrument bestaan uit zowel kwalitatieve en kwantitatieve informatie? Wat voor informatie is er over wijken beschikbaar en bij wie?


Opdrachtgever
Ministerie van SZW en Kennisplatform Integratie & Samenleving​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Freek Hermens, Maaike van Kapel en Ron van Wonderen ​


ISBN
9789058307194​


Februari 2016


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners